CRAFT INSIGHT

‘4 เทรนด์’ งานคราฟต์ยุคใหม่ ต้องทันสมัย และมีเรื่องราวด้วย

“เรื่องราว” เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆ เบื้องหลังของงานคราฟต์ เพราะก่อนจะมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้น นักออกแบบย่อมต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเสียก่อน แต่แม้ทุกผลงานจะมีเรื่องราวซ่อนไว้ ก็ใช่ว่าพวกเขาจะสื่อสารมันออกมาให้เห็นได้หมด ทำให้น่าเสียดายที่บางครั้งคุณค่าที่ชิ้นงานเหล่านั้นควรจะได้รับต้องถูกลดทอนลง ในบทความนี้ Craft ‘n’ Roll จึงอยากชวนให้คุณมาเรียนรู้วิธี ‘เล่าเรื่อง’ กันเสียใหม่ เพื่อไม่ให้ผลงานของใครต้องถูกมองข้ามไปอีก ผ่าน 4 แนวคิดการ ‘เล่าเรื่อง’