About Craft ‘N’ Roll

Who we are

Craft ‘n Roll คือ Lifestyle Community
ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มธุรกิจประเภท งานคราฟต์ ในแง่ Lifestyle Business 
โดยมุ่งสร้างสื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
สำหรับคนรุ่นใหม่ใน
การแลกเปลี่ยน และสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจได้ต่อไป

What we do

เราทำคอนเทนต์เพื่อนำเสนอเทรนด์ สร้างแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดปัจจัย
ความสำเร็จธุรกิจ ของคนในวงการสินค้าและบริการคราฟต์

START UP YOUR STYLES

คืองานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เชิงลึก และเทคนิคลับสู่ความสำเร็จ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ

START UP YOUR STYLES

คืองานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เชิงลึก และเทคนิคลับสู่ความสำเร็จ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ

CRAFT ACADEMY

จะช่วยบ่มเพาะความเป็นนักธุรกิจสายคราฟต์ในตัวคุณ ด้วยเมนเทอร์มากประสบการณ์ครบทุกสาขาที่จะช่วยพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ (branding)

CRAFT ACADEMY

จะช่วยบ่มเพาะความเป็นนักธุรกิจสายคราฟต์ในตัวคุณ ด้วยเมนเทอร์มากประสบการณ์ครบทุกสาขาที่จะช่วยพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ (branding)

CRAFT SPACE

งานโชว์เคสเพื่อถ่ายทอดความริเริ่มสร้างสรรค์ของงานคราฟต์ทั่วประเทศ

CRAFT SPACE

งานโชว์เคสเพื่อถ่ายทอดความริเริ่มสร้างสรรค์ของงานคราฟต์ทั่วประเทศ

CRAFT CARNIVAL

ตลาดที่รวมเครือข่ายผู้นำสินค้าและบริการคราฟต์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษผ่านดนตรี อาหาร เบียร์คราฟต์ สินค้าไลฟ์สไตล์และกิจกรรมพิเศษในงาน

CRAFT CARNIVAL

ตลาดที่รวมเครือข่ายผู้นำสินค้าและบริการคราฟต์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษผ่านดนตรี อาหาร เบียร์คราฟต์ สินค้าไลฟ์สไตล์และกิจกรรมพิเศษในงาน

CRAFT EXPO

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบการงานคราฟต์ชั้นนำทั้งในและนอกประเทศไว้มากที่สุด

CRAFT EXPO

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบการงานคราฟต์ชั้นนำทั้งในและนอกประเทศไว้มากที่สุด