SACICT CONCEPT 2020 เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า พัฒนาแวดวงศิลปหัตถกรรมไทย

SACICT CONCEPT 2020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า เพื่อความยั่งยืนของศิลปหัตถกรรมไทยอย่างแท้จริง

SACICT CONCEPT 2020 หรือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต และชุมชนที่สร้างชิ้นงานได้อย่างแท้จริง 

นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า SACICT CONCEPT 2020 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ด้วยการต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย และสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต และชุมชนที่สร้างชิ้นงานได้อย่างแท้จริง โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 กลุ่มพันธมิตรหลัก ได้แก่ กลุ่มพันธมิตรทางการค้าที่มาพร้อมโจทย์ความต้องการของตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่กระบวนการพัฒนา กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม 40 ราย และสุดท้ายคือ กลุ่มผู้สร้างสรรค์ หรือนักออกแบบที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการทำงาน นักออกแบบได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต และดึงเอาศักยภาพของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าและที่มาของผลิตภัณฑ์ อาทิ แนวคิด ภูมิปัญญา หรือ เรื่องราวของชุมชน ซึ่งแฝงอยู่ในผลงานแต่ละชิ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์นำวัสดุวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นงานดีไซน์รูปแบบใหม่ อาทิ ผ้าทอมือ ผ้าชาวเขา เสื่อปาหนัน

ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานด้านศิลปหัตถกรรม องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยส่งต่องานศิลปหัตถกรรมไทย ออกสู่วงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในด้านการค้าและจำหน่าย หรือแม้แต่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์ การบอกต่อเรื่องราวการผลิต และแลกเปลี่ยนมุมมองให้ผู้ผลิตภายใต้โครงการ SACICT CONCEPT 2020 เพื่อต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และสอดรับกับการใช้จริงของโลกยุคปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1289 www.sacict.or.th  หรือ www.facebook.com/sacict

Craft 'N' Roll

นักเล่าเรื่องสายคราฟต์ที่นำความรู้เชิงลึกและกว้างมาเสิร์ฟให้คุณ

Categories: CRAFT INSIGHT , News