พช. และ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ เตรียมจัดประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้าน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards  เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชน สู่สายตาชาวโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยข้อมูลในเดือนมิถุนายนพบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมากกว่า 2 ล้านคน สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วมากถึง 3,000 ล้านบาท”

โครงการ Craft Creator Awards ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ที่สามารถนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านมุมมองที่มีความน่าสนใจ และประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร และร้านค้าในชุมชน โดยถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ Craft Creator Awards เป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน โดยมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อันเป็นโครงการที่มีความสำคัญในอันที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้รับข่าวสาร เกิดความสนใจ ความตื่นตัว และความตระหนักถึงคุณค่าในมิติต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น เราเชื่อมั่นว่าในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามแบบวิถีชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ในเชิงวัฒนธรรม มีเสน่ห์ในเชิงอัตลักษณ์ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักผลิตสื่อยุคใหม่ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation) ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่น ไปสู่สายตาชาวโลก ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/

Categories: CRAFT INSIGHT , News