คราฟต์ต้นกก ‘บ้านเหล่าพัฒนา’ จักสานที่เกิดจากการร่วมใจ

“กก” นับเป็นวัตถุดิบยอดฮิตสำหรับสินค้างานจักสาน ด้วยคุณสมบัติที่ที่ยืดหยุ่นสามารถดัดงอตามรูปทรงที่ต้องการ และความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย ก็ยิ่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากกกเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชอบสินค้าพื้นบ้าน

 

ถึงจะบอกว่าเป็นที่นิยม แต่ก็ใช่ว่าทุกที่จะมีกกอยู่ พืชชนิดนี้จะเติบโตเฉพาะในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำแหละแร่ธาตุในดินเพียงพอเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลให้ไม่ใช่ว่าหมู่บ้านไหนก็ตามนึกว่าหยิบกกมาสานเป็นสินค้าขายแล้วจะสามารถทำได้

แต่ด้วยด้วยลักษณะพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านคือ อ่างเก็บน้ำหนองดุดและหนองโดก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ทำหน้าที่ทั้งเป็นแหล่งอาหาร เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งทำการเกษตรฤดูแล้ง และสวนกกเพื่อตัดเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

 

ชาวบ้านจากอำเภอเหล่าพัฒนาจึงสามารถหารายได้จากกก เช่น ทอเสื่อ สานกระเป๋า และเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน ชาวบ้านเหล่าพัฒนายึดอาชีพนี้เป็นหลักที่มีความมั่นคงอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งทำกันเกือบทุกหลังคาเรือน และเรียกอาชีพนี้ว่า “อาชีพหัตถกรรมจากกก”

เส้นกก ของที่นี่สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

นี่เป็นอีกเห็นผลที่ส่งเสริมให้หมู่บ้านนี้ได้ฉายาว่า “หัตถกรรมไทยรวมใจเหล่าพัฒนา” ซึ่งมีความหมายว่างานหัตถกรรมจากกกที่ชาวบ้านเหล่าพัฒนาทำอยู่ เป็นงานที่มีการหล่อหลอมเอาภูมิปัญญา ที่มีความมานะอดทน ความสามัคคีและจิตใจที่ดีของผู้คนจากบ้านเหล่าพัฒนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Categories: CRAFT INSIGHT , Insight