BOLAN (โบ.ลาน)

Food (cuisine) is heavily attached to the Land and its people, Bo.lan was founded on the belief that the best Thai restaurant should be found in Thailand.

โบ.ลานมีความเชื่อและอุดมคติในการทำอาหารโดยแน่วแน่ที่จะเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่อยู่ในอาณาบริเวณของประเทศไทยเท่านั้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารที่เอื้อต่อการปรุงอาหารไทยที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ โบ.ลานจึงเน้นเป็นหนักเป็นหนาในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรอาหารแบบธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและพันธุกรรม

รายการอาหารของโบ.ลาน จึงถูกคิด ถูกปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละฤดูที่ธรรมชาติมอบผลิตผลทางอาหารให้กับมวลมนุษยชาติ โบ.ลานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบยั่งยืน และแบบที่เป็นไปตามจริยธรรมปฏิบัติอันดีงาม โบ.ลานออกตระเวนหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทำมือจากทุกสารทิศทั่วไทย เพราะน้ำตาลมะพร้าว กะปิ น้ำปลา ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้รสชาติหวานเค็ม แต่เพราะเครื่องปรุงเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนไทยอย่างลุ่มลึก และเพราะเครื่องปรุงเหล่านี้เป็นทั้งหัวใจและพื้นฐานสำคัญในการปรุงอาหารที่โบ.ลาน

อ่านรีวิว โบ.ลาน โดย Craft ‘N’ Roll 

Categories: