SACICT Craft Trend Show 2019 อัพเดทเทรนด์คราฟต์ไทยในที่เดียว

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เดินหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก ครั้งนี้เตรียมพร้อมจัดงาน “SACICT Craft Trend Show 2019” รวบรวมผู้ประกอบการและสินค้าหัตถกรรมที่สอดรับกับทิศทางงานหัตถกรรมในเมืองไทยไว้ในที่เดียว 

 งาน SACICT Craft Trend Show 2019 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวมรวมและจัดแสดงผลงานที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรม จากหลายโครงการที่ SACICT ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การต่อยอดองค์ความรู้จากแนวความคิดของ SACICT Craft Trend 

“SACICT นับเป็นองค์กรแรกที่ได้ทำการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทยเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทย และสามารถนำความรู้จาก SACICT Craft Trend มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมได้อย่างเป็นรูปธรร” อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าว 

นอกจากนี้ ด้วยจุดเด่นงานฝีมือของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ ผสานกับวัตถุดิบเฉพาะภูมิภาค และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีส่วนช่วยสร้างจุดยืนให้สินค้าไทยก้าวไกล และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี เมื่องานหัตถกรรมในระดับครัวเรือน สามารถพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการสืบทอดการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ดั้งเดิมให้สืบต่อไปได้ในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

 

ภายในงาน SACICT Craft Trend Show 2019 ได้จัดแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 9 โซน ได้แก่

  • โซน “About SACICT” เป็นการแนะนำภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพสมาชิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้านการตลาดของ SACICT
  • โซน “SACICT Craft Trend” เป็นการจัดแสดง SACICT Craft Trend in Evolution ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมถึงแนวโน้มและทิศทางงานศิลปหัตถกรรมในปี 2020 หรือ SACICT Craft Trend 2020
  • โซน “Innovative Craft Award” เป็นการจัดแสดงผลงานการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ต่อยอดองค์ความรู้จาก SACICT Craft Trend ภายใต้แนวคิด “Surreal Hospitality” ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคมิลเลียลเนี่ยนได้อย่างลงตัว

  • โซน “Craft the Future” เป็นการจัดแสดงพัฒนาการทางความคิดของนิสิตนักศึกษาที่เกิดจากการเห็นความสำคัญขององค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งเป็นรากเหง้าของงานศิลปหัตถกรรมไทย และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “Retelling the Detailing”
  • โซน “Intellectual Properties of Crafts” การจัดแสดงบทบาทการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • โซน “Cross Cultural Craft” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่ใกล้จะสูญหาย (Forgotten Heritage) เช่น งานเครื่องรัก งานโลหะ และงานจักสาน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างสรรค์จากครูช่างและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมผู้ที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผสมผสานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชียสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบร่วมสมัย

  • โซน “Signature Collection” เป็นการจัดแสดงวิวัฒนาการของงานเบญจรงค์ไทย ซึ่งเป็นหัตถกรรมไทยที่ถูกลืมเลือน เพื่อนำเสนอความร่วมสมัยของผลงานเบญจรงค์ไทยจากโครงการ “การพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย (SACICT Signature Collection)” ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
  • โซน “Craft Co – Creation” เป็นการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง   ผู้ซื้อและผู้ผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ  ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการค้าผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ผลิต
  • โซน “Market Explore” เป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของ ศ.ศ.ป. ภายใต้องค์ความรู้จาก SACICT Craft Trend จำนวน 50 ราย ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนามาร่วมทดสอบตลาด

 

งาน SACICT Craft Trend Show 2019 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้

Categories: CRAFT INSIGHT , News